HP#7 : DIE KERK IS WEER OOP … MAAR WAS DIE KERK DAN TOE?

“So die kerk … is weer oop?”

“Was die kerk dan toe?”

Watter een van hierdie vrae verteenwoordig jou ervaring van die kerk – en by name van ons gemeente – die afgelope tyd? Het jy die kerk beleef as “toe”, ontoeganklik, onbetrokke in jou lewe, irrelevant, sonder impak, waar jy soms voorheen aanbid het – nou ‘n vakuum, ‘n dinosourus uit die ou tyd wat besig is om uit te sterf? Of het jy die gemeente beleef as die baken van hoop wat in die storm wys na Jesus, wat perspektief help gee op ‘n wêreld wat uitroep vir antwoorde, die hart van aanbidding waar jy saam met gelowiges regoor die wêreld die aangesig van God kon soek, die geestelike familie waar jy behoort, die liggaam van Jesus waarvan jy deel is om die “teenwoordigheid” van Jesus in ons gemeenskap te wees, draers van die goeie nuus, ligdraers van Jesus, standvastig gebou op die Rots, maar ook aanpasbaar in die uitdagings?

Soos wat elke persoon, elke gesin, elke sektor van die samelewing sy uitdagings die afgelope tyd gehad het, so het die kerk ook unieke uitdagings beleef. Ons het probeer om “oop” te wees, terwyl ons deure amptelik “toe” was. Ons kon nie Sondae in persoon by die kerk aanbid nie, maar dit het ons nie verhoed om kerk van die Here Jesus te wees daar waar ons elke dag is nie.

Het ons 100% hierin geslaag? Nee, ek is die eerste een wat sal erken dat ons baie leemtes gehad het, dat die storm ook ‘n paar krake in ons mondering ontbloot het. Kon ons vir elkeen van ons lidmate vir wie ons verantwoordelikheid neem, daar wees in hierdie tyd? Nee, ongelukkig sou daar sekerlik mense wees wat kon ervaar het dat ons nie vir hulle daar was nie. Ek is egter dankbaar vir ons pastorale span, ds. Nico en Frikka (by name), ons pastorale werkers, die bemoedigers, voorbidders, omgeegroepleiers wat geestelik en emosioneel ons lidmate bedien en ondersteun het. My hart is oorweldig deur elkeen wat geldelik of fisies uitgereik het na ander. Ek is dankbaar om te sien dat baie wat platgeslaan is deur dit wat gebeur het, weer met moed begin opstaan en herbou aan hulle lewens. Dit maak my trots (trots is dalk ‘n verkeerde woordkeuse, maar sien dit meer in die lig soos ‘n pa wat trots is op sy kinders) as ek sien dat met al die spanning, rassekonflik, negatiwiteit, pessimisme – ons ons nie laat intrek en saamsleep (op sosiale media veral) met die meesleurende vernietigende stroom van negatiewe stemme en optrede nie. Juis nou is die tyd dat ons positief moet bly om saam ‘n verskil te maak.

Ek self moes weer ‘n slag nadink oor kerk-wees. Ek deel graag met jou ‘n Skrifgedeelte wat vir my help om perspektief te behou.

“Maar julle,” het Hy gevra, “wie, sê julle, is Ek?” 16 Simon Petrus het geantwoord: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” 17 “Gelukkig is jy, Simon Barjona,” het Jesus vir hom gesê, “want dit is nie ‘n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. 18 En Ek sê vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 19 Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

Matteus 16:15-19

Maar wie sê julle, is Ek?

Dit is die vraag waarop die dissipels moes antwoord. In hierdie wêreld, met sy verskille opinies en vooropgestelde idees, wat so maklik ‘n oordeel fel – moes hulle antwoord op Jesus se vraag: Wie sê julle, is Ek?

In 2020 weeg elkeen se opinie vir ons baie swaar. Ons het ‘n opinie oor alles. Ons laat ons opinie hoor. Die wêreld het ‘n opinie oor God en oor Jesus. Dit is dan wat ons te midde van al die stemme vir onsself moet afvra: Maar wie sê julle, is Ek?

Wie sê jý, is Jesus?

U is die Christus, die Seun van die lewende God.

Petrus se antwoord, deur Vader self aan hom geopenbaar, kom verrassend, helder en duidelik: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” U is die gesalfde. Die Messias. Die een wat sou kom. Die Seun wat mens word as Verlosser van hierdie wêreld. Dit is wie U is.

Ons kan ook antwoord, sonder voortvarendheid, sonder ‘n houding van “ek alleen het die waarheid”, maar tog beslis, geloofwaardig en met oortuiging: “Jesus, U is die Christus, die Gesalfde, die beloofde Messias, die Seun van die lewende God. U is die Een wat gekom het as die Verlosser van hierdie wêreld. U het die sonde van die mensdom op U geneem. U het die mag van die Bose gebreek. U het die dood oorwin. U is die Wegmaker, die Wonderwerker, die Beloftehouer, die Lig in ons duisternis. U is die Skeppergod, die Ordebringer, die Stormstilmaker, die Doodsbetreder, die Doodsoorwinnaar, die Alles-en-Altyd-Heerser, die Koning van die konings. Dit is wie U is.”

Kaléo (die woord waaraan Dalpark Kaléo se naam ontleen is),is ‘n Griekse woord wat beteken “om uit te roep”, “om te noem”, “om naam te gee”, “om identiteit te gee”.

Dit is wie ons is: Ons roep dit uit. Jesus. Die Naam van Jesus. Wie Jesus is. Ons is gevestig in Jesus en sy voltooide werk. In Hom vind ons ons ware identiteit.

So antwoord ons, blootgestel aan die 2020 werklikheid, op die vraag van Jesus.

Dit is nie ‘n mens wat dit aan jou openbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is

Petrus kon nie tot hierdie oortuiging kom, sonder dat die Vader waarheid aan hom openbaar het nie. Nadat Jesus sy verlossingswerk voltooi het, het Hy ons waardig gemaak vir die inwoning van die Gees. Die Gees openbaar waarheid aan ons (Johannes 16:5-11). Hy oortuig die wêreld met sy liefde van sonde, dat jy buite verhouding met God dood is en dat Jesus die Verlosser is, dat ons saam met Jesus ingesluit was in sy dood en dat ons saam met Jesus ingesluit was in sy opstanding. Wanneer ons oortuig raak van hierdie waarheid (dit in geloof “vat”), tree ons toe tot verhouding met God en word ons gees lewend tot God se Gees wat in ons woon en werk en ons lei. Die Gees in ons oortuig ons van geregtigheid, hoe God ons sien, hoe reg ons met God is op grond van wat Jesus gedoen het. Dit lei tot ‘n vrymoedige verhouding met God. Ons word oortuig van die waarheid dat die vyand veroordeel is en soos ons met hierdie waarheid wandel word die oorwinning al hoe meer sigbaar in die wêreld.

Ons sê in Dalpark Kaléo: Jou IDENTITEIT in Christus lei tot INTIMITEIT met God. En INTIMITEIT met God lei tot ‘n lewe van INTEGRITEIT. As ek oortuig word deur die Gees van God – van wie Jesus is – kan ek ontdek wie ek is en wat God se skeppingsdoel vir my op aarde is.

Dit is steeds die Gees van God wat waarheid openbaar.

Gelukkig is jy, Simon Barjona

Gelukkig is jy, welgeluksalig is jy, “favoured and privileged”, begenadig om God in gees en waarheid te aanbid – dat die Gees van God waarheid aan jou openbaar. Dit was jy inderdaad Simon Barjona en dit is ons vandag … om aanspraak daarop te maak dat God Homself en sy hart aan ons bekend maak. God is egter nie ‘n aannemer van ‘n persoon nie, Hy het nie witbroodjies nie, na die kruis van Jesus het elke mens die voorreg om die aangesig van die Here te soek en te vind. Dit bly die mees spesiale voorreg dat God sy hart aan jóú wil bekend maak.

En op hierdie rots sal Ek my kerk bou

Hierdie is een van die kragtigste beloftes wat aan die volgelinge van Christus gemaak word. Jesus self bou sy kerk. Deur die eeue heen het Jesus hierdie belofte van Hom gestand gedoen. Ja, mense het oor jare baie van hulle vooropgestelde idees en gewoontes in ons kerkbegrip laat posvat. Nie alles wat ons vandag as kerk ken, reflekteer noodwendig God se hart vir die kerk nie. En natuurlik is daar baie dinge in die kerk wat eietyds en kultuurgebonde is en die mens se subjektiewe voorkeure en afkeure weerspieël. Tog bly God die argitek en bouer van die kerk. Menslike instansies het gekom en gegaan, maar die ware kerk het deur al die eeue heen behoue gebly.

Jesus noem ook die kerk “mý kerk”. Die kerk behoort aan die Koning van die konings. Die kerk is die bruid van die hemelse Bruidegom. Miskien help dit om net weer hierdie waarheid te ontdek. Dalpark Kaléo is Jesus se gemeente. Dit gaan oor sý droom, sý plan, sý wil vir ons gemeente en nie soseer oor mý voorkeure nie. Ek is deel van die gemeente, ek is deel van die kerk … eerder as dat dit mý kerk is.

Vir my help dit werklik in ons uitdagende tye. Hierdie is die Here se gemeente. Hy doen self die bouwerk. Hy hou self sy kerk in stand. Ek kan laat los in sy hand. Ek hoef net saam te werk met waar God reeds aan die werk is.

Jesus bou sy kerk op die Rots. Belangrik dat ons moet raaksien dat Jesus se woordspeling hier met die naam van Petrus (wat Rots beteken) en die petra (rotsbedding) nie beteken dat Jesus sy kerk bou op die persoon van Petrus of op die ander apostels nie.  ‘n Rotsbedding het in die antieke wêreld dikwels gedien as die fondasie waarop ‘n gebou opgerig is. Jesus Christus is die Rots (die fondasie) waarop Hy sy kerk bou. God openbaar aan Petrus wie Jesus waarlik is. Hy is die Seun van God. Die openbaring van hierdie selfde waarheid aan ons – dat Jesus Christus die Seun van God is – dat Hy die Rots is – is steeds vandag die fondasie van die kerk wat Hy bou. Die Rots wat onwankelbaar bly staan, al sou dit getoets en geskud word deur omstandighede.

Daarom kon ons in hierdie tyd verkondig: “Jy sal my nie vind by Wanhoopstraat 61 nie maar Rotsstraat 61.” Luister gerus na die boodskap by https://www.youtube.com/watch?v=ST-3Qiq9NeI  

En Ek sê vir jou: Jy is Petrus

Met Petrus het daar iets baie spesiaals op daardie dag gebeur. Sy naam waarmee hy bekend was, is Simon die seun van Jona. Simon beteken “riet”. Die een wat buig en knak soos wat die wind waai. In die proses waarin God Jesus se ware karakter aan hom openbaar en hy dit bely, met God saam stem daaroor, en dit uitspreek dat Jesus die Christus, die Seun van God is – gebeur daar iets met hom. Jesus verander sy naam. Simon word Petrus. Rots. Rots uit rots gekap. Rots wat die identiteit van Jesus aanneem.

Jare later as een van die standvastige leiers van die vroeë kerk, toegerus met die Gees van God,  dink Petrus aan dit wat op hierdie dag gebeur het, as hy sê: Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. 5 Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. (1 Petrus 2:4-5).

Jesus is die Rots waarop die kerk gebou word. En ons is die stene wat op die fondament van Jesus gebou is om sy kerk te wees. Dit bly een van die wonders van die skepping van die kerk, dat Jesus enige tipe en verskillende soorte materiaal gebruik en dit bonatuurlik verander en transformeer om perfek te pas as boustene in die kerk van Christus. Dat Jesus mý en jóú ingebou het om sy kerk te wees! Saam vorm ons die kerk van Christus om al meer sy beeld te vertoon in die wêreld. Dit is ons roeping as gemeente dat elkeen groei tot volwassenheid – totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot ‘n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus (die volle potensiaal van die salwing wat op Jesus se lewe was). Efesiërs 4:13.

Die Griekse woord vir kerk, wat deur Jesus gebruik word, is ekklesia. Die stam van die woord kom van kaléo. Die kerk is nie ‘n fisiese gebou nie, die kerk bestaan uit mense wat saamgeroep is uit elke stam en volk en taal (Openbaring 5:9). Elkeen wat reageer op die uitnodiging tot verhouding met God, is kinders van God en daarom deel van die familie van God. Kerk is meer as ‘n gebou of ‘n struktuur. Kerk is meer as ‘n samekoms op ‘n Sondag. Daarom sê ons in Dalpark Kaléo: Ons is geborge in ‘n geestelike familie.LIEFDE woon ín ons, daarom is ons in liefde aan mekaar gebind. Ons elkeen het ‘n roeping en ‘n plek in die LIGGAAM van Christus. Ons LEWE, tyd en middele is tot beskikking van God. So lewe ons ‘n lewe groter as onsself en ons eie drome.

Ons nuwe identiteit in Jesus word al meer sigbaar in ons lewe.

Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee

Die sleutels van die koninkryk is die gesag van die gelowiges. God het die mens gemaak na sy beeld om te heers oor hierdie aarde. Met die sondeval het die mens hierdie gesag aan die vyand afgegee. So word die vyand die owerste van die wêreld. Jesus sou egter met sy dood aan die kruis en die offer wat hy gebring het die mag van die vyand verbreek. Hy het die gesag teruggeneem. So word hy reeds in die doderyk gesalf as die Koning van konings. Die opstanding van Jesus uit die dood het hierdie waarheid beseël. Koninkryk van die hemel verwys nie na die hemel nie. Koninkryk praat van ‘n heerser (‘n koning) wat gesag uitoefen oor ‘n bepaalde gebied (ryk). Die koninkryk van God/hemel verwys na die gesag van liefde soos wat dit God se bedoeling van die begin  af was. Nadat die Koning van konings die gesag teruggeneem het, stuur Hy ons as sy verteenwoordigers en gevolmagtigdes op aarde uit. Die Nuwe Testamentiese mens het soos Adam destyds die mandaat van God ontvang om te heers oor die aarde en God se skepping.

Dit is elke gelowige, maar by name Petrus en elke toekomstige leier in die gemeente se verantwoordelikheid – om die koninkryk van God op aarde te verteenwoordig en uit te brei en die heerlikheid van God sigbaar te help manifesteer.

Dit is my en jou voorreg … wat ‘n groot verantwoordelikheid wat Jesus aan ons toevertrou!

En wat jy op die aarde bind, sal in die hemel gebind bly; en wat jy op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Hierdie is nie ‘n opdrag om die duiwel te bind nie. Hierdie is ‘n bevestiging van ons gesag in Christus. Om vanuit verhouding met God oortuig te raak van die waarheid aangaande God, dit wat Jesus vir ons voltooi het en die volle omvang van die Testament wat Jesus aan ons bemaak het. Soos wat ek in my gees oortuig raak van die waarheid, bely ek hierdie waarheid as my waarheid. (Die Griekse woord vir bely is homologeo. Homo = een te wees met.  Logeo ­= wat gesê is. Bely is om met God saam te stem, om met Hom saam te praat.) En soos wat ek die waarheid my eie maak en dit bely (dit aan my bind) so is dit in die hemel aan my gebind en manifesteer al meer van hierdie waarheid in my lewe. Die teendeel is ongelukkig ook waar – as ek my nie losmaak van die leuens van die vyand, die invloed van die wêreld, die houvas van sonde op my lewe, die negatiewe taal en vrees waarmee die vyand my vasgevang hou,  die bitterheid van die verlede, die wortels van verwerping nie, gee ek my gesag af, bly ek vasgevang in die slawerny en die misleiding van die vyand, verlaat ek die beskerming van God, maak ek myself ‘n oop teiken vir die dief wat steel en slag en verwoes. Daarom het die leiers van ‘n gemeente die groot verantwoordelikheid om waarheid te spreek en te vestig (te bind) in mense en om die gemeente los te maak van valsheid en sonde en die invloed van die wêreld.

Ons leer in Dalpark Kaléo dat ons gestuur is na die wêreld met die goeie nuus. Ons leef met ‘n nuwe WÊRELDBESKOUING : verteenwoordigers en beelddraers van God. Ons wil in ons WOON- EN WERKPLEK ons invloed gebruik om ‘n positiewe verskil te help maak. Ons het ‘n diepe begeerte dat ons WÊRELDLANDSKAP sal verander en dat die koninkryk van God gevestig word. Ons help mense vestig in die waarheid en om vry te kom van die gebrokenheid van die wêreld. So neem ons grondgebied terug en God se heerlikheid word sigbaar op aarde.

Baie groot woorde, wat ons versigtig maar doelgerig uitspreek. Sal jy saam met ons hierdie roeping opneem?

En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie

Deur die eeue heen is die kerk vervolg, is die kerk teengestaan, het die kerk foute gemaak, mislukkings beleef, het die kerk uitdagings gehad, was daar soms konflik in eie geledere, het die kerk haar roeping versaak … maar tog kon die magte van die doderyk haar nie oorweldig nie.

Sal die kerk die uitdagings van 2020 oorkom en uiteindelik daaroor triomfeer, kerk van die Here Jesus bly? Die antwoord sonder enige twyfel: JA en nogmaals JA! In die donker van die covid-nag het ek soms die lied van Louis Brittz geneurie, en sien ek daarna uit om dit weer met oorgawe tydens ‘n erediens te sing:

Op vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het dit ons toevertrou: Die Koning van die hemel herskep deur Woord en Gees. Verlorenes op aarde dat hul sy volk kan wees.

Hy roep uit alle volke, ‘n volk vir Hom tesaam. Een in geloof in werke, een in sy heil’ge Naam. Hy gee die brood en beker, Hy gee die heil’ge doop. Om hulle te verseker: “Ek het jul duur gekoop.”

Ja, Hy lê die steen. Hy is die Rots, Sy fondament is vas. Hy is God, o ja Hy is!

O Heer skryf dit in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons Verlosser sluit vergesigte oop. In ‘n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop.

Ja, Hy lê die steen. Hy is die Rots, Sy fondament is vas. Hy is God, o ja Hy is! Hy is God.

verwerk deur Louis Brittz

Ds. Hennie Pienaar is leraar van Dalpark Kaléo. As jy graag wil inteken om sy Vrydag VISIE Rubriek te ontvang, kan jy hierdie skakel volg.