HP#9 DIE WÊRELD HET ‘N VADER NODIG

Die afgelope tyd het ek weer intens daarvan bewus geword hoe dodelik die wêreld verwond is. Covid-19 het ‘n vergrootglas kom plaas op al die barste in ons samelewing en dit grotesk opgeblaas.  Ons kan die uitdagings in ons samelewing in die volgende diagram saamvat:

Regoor die wêreld gaan daar ‘n sterk stem op dat ekonomiese ongelykheid die grootste bydraende faktor is tot die verwonde wêreld waarin ons ons bevind. Terwyl ekonomiese ongelykheid ’n bydraende faktor kan wees, kan ek dit egter nie as die belangrikste oorsaak beskou nie.

In ‘n berig in Die Beeld skryf dr. Isak Burger dat die hoofrede vir die seer in ons samelewing, gesoek moet word in die erosie van geestelike en morele waardes wat ons samelewing veral oor die laaste paar dekades toenemend ondermyn.

Vele Bybelse gesins- en familiewaardes het in die slag gebly. Ons is besig om die prys daarvoor te betaal. 

Dr. Isak Burger

Hy is van mening dat veral die afwesigheid van ‘n liefdevolle vader en omdat daar geen positiewe rolmodel was nie, hiertoe ‘n groot bydrae gelewer het.

In ‘n studie wat deur die organisasie, “The world needs a father” gedoen is, word bevestig dat die grootste probleem regoor die wêreld “vaderloosheid” is. Disfunksionele families lê aan die wortel van die gebrokenheid in die wêreld, met vaderloosheid in die sentrum daarvan.

Lyle Simba Hall, wat vir meer as 30 jaar in die sendingveld in 7 verskillende lande geleef en gewerk het, skryf in ‘n artikel deur Be Fierce:

The biggest leading problem we have in the world today is not poverty, it is not any world leader, it is not education, it is not the excuses, the world’s biggest problem is fatherlessness. The effect of fatherlessness touches every sphere of influence.

Lyle Simba Hall

Dr. Cassie Carstens, NG Kerk leraar wat die grootste gedeelte van sy bediening aan die jeug en gesin gewy het, bevestig dat die vaderwond toegedien deur vaderloosheid, afwesige vaders, kritiese afbrekende vaders en gewelddadige vaders een van die vernaamste redes vir ons disfunksionele samelewing is.

Statistieke toon:

 • 63% van alle selfdood gevalle kom uit vaderlose huise.
 • 80% van verkragters, gemotiveer deur misplaaste woede, kom uit vaderlose huise.
 • 70% van minderjariges wat aangehou word vir misdaad en wangedrag kom uit vaderlose huise.
 • 40% van alle kinders woon nie by hulle biologiese pa nie.
 •  85% van kinders met gedragsprobleme kom uit vaderlose huise.
 • 90% van alle straatkinders kom uit vaderlose huise.
 • 71% van kinders wat nie hulle skoolloopbaan voltooi nie, kom uit vaderlose huise.

“Virtually every major social pathology has been linked to fatherlessness. Violent crime, drug and alcohol abuse, teen pregnancy, suicide – all correlate more strongly to fatherlessness than to any other single factor. The connection with fatherlessness is so strong that it erases the relationships between race & crime and low income & crime”

Stephen Baskerville

Kan dit dan dalk wees dat die wortel van ons gebroke samelewing in Suid-Afrika ‘n vaderwond is? Vaderloosheid, afwesige vaders, kritiese afbrekende vaders en gewelddadige vaders … die gebrek aan ‘n vaderfiguur?

Die wêreld het ‘n vader nodig!

Een van die grootste voorregte wat ‘n man te beurt kan val is om ‘n vader te wees. Dit is ‘n geskenk uit die hand van God self.

Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee.

Psalm 127:3

Deur ‘n kind te verwek, aanvaar ‘n vader dus die verantwoordelikheid vir die beplanning en die skep van ‘n nuwe lewe. God se bedoeling vir die verwekking van nuwe lewe, is dat dit die uitvloeisel is van die uitdrukking van liefde tussen twee mense. Dat ‘n kind verwek sou word en opgevoed sou word in die geborgenheid van die gesin. Naas vervulling in die huwelik, is kinders wat wandel in verhouding met God, die grootste vervulling wat ‘n man te beurt kan val.

Beide ouers speel ‘n sleutelrol in die opvoeding van die kind, met sommige fases wat die moeder en ander fases wat die vader se rol onontbeerlik is. God se doel hiermee is nie net die voortgaan van die mensdom nie, maar ‘n optimale gesonde samelewing en ‘n nageslag wat God eer.

Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees wat Hom eer.

Maleagi 2:15

Luister na wat ek jou leer, my volk, luister aandagtig na wat ek sê. 2 Ek gaan ‘n gedig voordra, ek gaan julle inlei in geheimenisse uit die verre verlede. 3 Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons vaders ons vertel het, 4 sal ons vir ons kinders nie verswyg nie. Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het. 5 Hy het aan Jakob sy voorskrifte gegee, aan Israel sy onderwysing. Hy het ons voorvaders beveel om dit aan hulle kinders bekend te maak, 6 sodat die volgende geslag dit kan weet en die kinders wat nog gebore sal word, dit weer aan húlle kinders kan vertel. 7 So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat Hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het 8 en nie wees soos die voorvaders nie. Dié was ‘n opstandige en ongehoorsame volk, ‘n onbestendige geslag wat nie aan God getrou was nie.

Psalm 78:1-8

Paulus skryf die volgende oor God se hart vir ‘n vader:

En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar voed hulle op met dissipline en teregwysing wat die Here se goedkeuring wegdra.

Efesiërs 6:4

Die wêreld het ‘n liefdevolle, sorgsame, beskermende vader nodig, wat sy kind opvoed om volwasse en gereed te wees vir die lewe.

Rod McNair vertel die volgende verhaal: ’n Paar jaar gelede het ’n maatskappy wat groetekaartjies vervaardig, ’n spesiale Moedersdagprogram vir staatsgevangenes van stapel gestuur. Gevangenes het ’n gratis kaartjie met posgeld betaal, ontvang om op Moedersdag aan hul moeders te stuur. Die reaksie was oorweldigend! Die rye was so lank dat verteenwoordigers moes teruggaan fabriek toe om nog kaartjies te gaan haal. Die program was so suksesvol dat die maatskappy besluit het om op Vadersdag terug te gaan. Wat het op Vadersdag gebeur? Niks. Daar was geen rye nie. Nie ’n enkele gevangene wou aan sy vader ’n kaartjie stuur nie. (Oorgeneem uit ‘n artikel uit Wêreld van môre).

My hart voel of dit wil breek, as ek hierdie verhaal hoor. Die wêreld het ‘n vader nodig. ‘n Vader soos wat God dit bedoel het om te wees. ‘n Vader na die hart van Abba Vader. Die gebrek aan ‘n positiewe vaderfiguur is die rede vir die verwonding van die wêreld.

Die laaste woorde in die Ou Testament sluit af met ‘n baie sterk verwysing na ‘n tydperk wat daar versoening tussen vaders en hulle kinders sal plaasvind.

Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek.6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat vernietiging nie die land sal tref nie.

Maleagi 4:5-6

Waar daar nie versoening tussen vaders en kinders gebeur nie, tree vernietiging en chaos in, die dodelike verwonding van ‘n gemeenskap. Dit is egter nie God se hart vir die wêreld nie. Vroeg in die Nuwe Testament sien ons dat hierdie belofte in vervulling gaan (Lukas 1:17). Johannes is soos ‘n Elia wat heenwys na Jesus. In hom breek die versoening van God deur.

Jesus bring herstel in die verhouding tussen God en die mens dat Vader elke mens in sy hart tot kind aanneem. Vir elke mens wat vaderloos grootgeword het, wat nie die positiewe betrokkenheid van ‘n vaderfiguur gehad het nie, wat deur ‘n afwesige, kritiese, afbrekende, gewelddadige pa grootgemaak is, het Jesus die vaderwond herstel deur die mensdom se skuld, seer en wonde op Hom te neem. Die wêreld het ‘n vader nodig … en God wil daardie Vader wees. God wil vir jou ‘n Vader wees. In hierdie versoening met God bring Hy die hart van die vaders terug tot die kinders en die hart van die kinders. Vind omvattende herstel van die samelewing plaas.

Wat ons dus nodig het is dat mans herstel tot hulle ware identiteit soos wat hulle deur God geskep en bedoel is om te wees. Dat vaders sal ontdek dat dit hulle Godgegewe rol is om hemel, tuis te bring!

Die rol van ‘n vader

Wat ons as samelewing nodig het, is die herontdek en omhels van die vader se rol in sy huis en gemeenskap.

God het die mens (die man) gemaak:

 • As sy beelddraer en verteenwoordiger op aarde.
 • Om sy karakter, liefde, regverdigheid, wysheid te laat manifesteer op aarde (vrug te dra).
 • Om God se invloed te laat uitkring en te laat vermeerder op aarde.
 • Sodat die heerlikheid van God die aarde kan vul.
 • Om die vyand te onderwerp en sy invloed teë te staan.
 • Om die heerskappy van God uit te brei op die aarde en God se koninkryk op aarde te vestig.

Dit is die mens se Goddelike mandaat wat na die sondeval in Christus herstel is:

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 28 God het hulle geseën deur te sê: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers.

Genesis 1:27-28

Die mens (man) se verantwoordelikheid is:

 • Om God se wil uit te voer, sodat dit op aarde soos in die hemel sal wees.
 • Om hemel op aarde tuis te bring, sodat dit ‘n sigbare uitdrukking van die onsigbare hemelse werklikheid sal wees.
 • Ons is burgers van die hemel, wat leef op die aarde om die koninkryk van God op aarde te vestig.
 • Die mens se primêre doel is om deel te wees van God se gestuur-wees na die aarde.
 • Die mens se sekondêre doel is om sy spesifieke doel en roeping op aarde uit te leef binne die raamwerk van die talente, gawes, passie en bekwaamheid wat God vir hom/haar gegee het.
 • Die kern van dit alles is verhouding met God.

Binne hierdie skeppingsdoel het die vader ‘n spesifieke rol om te vervul in sy huisgesin:

 • ‘n Vader bewerkstellig Goddelike outoriteit in sy huis.
 • ‘n Vader gee identiteit aan sy kind.
 • ‘n Vader voorsien sekuriteit aan sy gesin.
 • ‘n Vader bevestig potensiaal en bemagtig sy kind om as volwassene die wêreld in te gaan.

Visie vir herstel van vaderskap

Waar was die kerk deur al die eeue? Hoekom lyk ons land soos wat dit lyk as meer as 60% van Suid-Afrika se mense Christene is en te kenne gee dat hulle aan ‘n gemeente behoort? Watter rol het ons om te speel?

Ek wil dit graag soos volg formuleer:

Ons wil help om vaderskap te herstel in ‘n vaderlose generasie. Omdat die gesin die hoeksteen vir ‘n gesonde samelewing is, behoort die transformasie en herstel van die samelewing ook hier te begin. Vaders het nodig om self te genees van hulle vader- en moederwonde, sodat hulle hul deur God toegekende rol vir manwees en vaderwees, kan inneem. Hierin het ons as gemeente ‘n kardinale rol om te vervul. Die wêreld het ‘n vader nodig!

WEEKLIKSE VISIE VRAE VIR OORDENKING EN BESPREKING

 • Hoe herstel ons hierdie kernwaarde RONDOM vaderskap in ons eie gemeente en gemeenskap?
 • Watter rol het ons as kerk om te speel in ‘n land wat grootliks vaderloos is?

Laat gerus hoor wat jy dink en meld aan as die herstel in gesinne jou passie is en jy graag hieraan sal wil meewerk in ons gemeente.

Ds. Hennie Pienaar is leraar van Dalpark Kaléo. As jy graag wil inteken om sy Vrydag VISIE Rubriek te ontvang, kan jy hierdie skakel volg.